کارخانه نام محصول طول وزن آنالیز محل تحویل قیمت هر تن (دلار) تاریخ بروز رسانی 1401/11/11
فولاد خراسان میلگرد آجدار سایز 8 12 متر 7.8 A3 درب کارخانه ........
میلگرد آجدار سایز 10 12 متر 7.8 A3 درب کارخانه 530$
میلگرد آجدار سایز 12 12 متر 11 A3 درب کارخانه 520$
میلگرد آجدار سایز 14 12 متر 14.6 A3 درب کارخانه 510$
میلگرد آجدار سایز 16 12 متر 19 A3 درب کارخانه 510$
میلگرد آجدار سایز 18 12 متر 24.4 A3 درب کارخانه 510$
میلگرد آجدار سایز 20 12 متر 29 A3 درب کارخانه 510$
میلگرد آجدار سایز 22 12 متر 36 A3 درب کارخانه 510$
میلگرد آجدار سایز 25 12 متر 47 A3 درب کارخانه 510$
میلگرد آجدار سایز 28 12 متر 58 A3 درب کارخانه 510$
میلگرد آجدار سایز 32 12 متر 71 A3 درب کارخانه 520$
قزوین میلگرد آجدار سایز 8 12 متر 7.8 A3
میلگرد آجدار سایز 10 12 متر 7.8 A3 درب کارخانه 485$
میلگرد آجدار سایز 12 12 متر 11 A3 درب کارخانه 485$
میلگرد آجدار سایز 14 12 متر 14.6 A3 درب کارخانه 485$
میلگرد آجدار سایز 16 12 متر 19 A3 درب کارخانه 485$
میلگرد آجدار سایز 18 12 متر 24.4 A3 درب کارخانه 485$
میلگرد آجدار سایز 20 12 متر 29 A3 درب کارخانه 485$
میلگرد آجدار سایز 22 12 متر 36 A3 درب کارخانه 485$
میلگرد آجدار سایز 25 12 متر 47 A3 درب کارخانه 485$
میلگرد آجدار سایز 28 12 متر 58 A3 درب کارخانه 485$
میلگرد آجدار سایز 32 12 متر 71 A3
کویر کاشان میلگرد آجدار سایز 8 12 متر 7.8 A3 درب کارخانه 520$
میلگرد آجدار سایز 10 12 متر 7.8 A3 درب کارخانه 520$
میلگرد آجدار سایز 12 12 متر 11 A3 درب کارخانه 520$
میلگرد آجدار سایز 14 12 متر 14.6 A3 درب کارخانه 520$
میلگرد آجدار سایز 16 12 متر 19 A3 درب کارخانه 520$
میلگرد آجدار سایز 18 12 متر 24.4 A3 درب کارخانه 520$
میلگرد آجدار سایز 20 12 متر 29 A3 درب کارخانه 520$
میلگرد آجدار سایز 22 12 متر 36 A3 درب کارخانه 520$
میلگرد آجدار سایز 25 12 متر 47 A3 درب کارخانه 520$
میلگرد آجدار سایز 28 12 متر 58 A3 درب کارخانه 520$
میلگرد آجدار سایز 32 12 متر 71 A3 درب کارخانه 520$