کارخانه محصول ضخامت وزن طول محل تحویل قیمت هر تن (دلار) تاریخ بروزرسانی 1401/11/11
اصفهان-تهران قوطی20*20 2 7 6 متری درب کارخانه 750$
قوطی20*20 2.5 9 6 متری درب کارخانه 750$
قوطی30*30 2 11 6 متری درب کارخانه 750$
قوطی30*50 2 16 6 متری درب کارخانه 750$
قوطی30*30 2.5 14.5 6 متری درب کارخانه 750$
قوطی30*50 2.5 18 6 متری درب کارخانه 750$
قوطی30*60 2 17 6 متری درب کارخانه 750$
قوطی30*60 2.5 21 6 متری درب کارخانه 750$
قوطی40*40 2 15 6 متری درب کارخانه 750$
قوطی40*40 2.5 18.5 6 متری درب کارخانه 750$
قوطی40*80 2 23 6 متری درب کارخانه 750$
قوطی40*80 2.5 26.5 6 متری درب کارخانه 750$